บริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัด (T.P.S) ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตตะแกรงเหล็ก ไวร์เมชคุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนงานในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยสินค้าของ T.P.S นั้นได้รับความเชื่อมั่นและเสียงตอบรับจากเหล่าผู้ประกอบการ วิศวกร ผู้รับเหมา ตลอดจนบุคคลผู้คร่ำหวอดในแวดวงอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นอย่างดี ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.อ.ก) และ nqa ISO 9001 ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมแก่การใช้งาน

ทั้งยังได้นำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามามีส่วนในการผลิต ส่งให้ผลเราสามารถผลิตสินค้าได้อย่างหลากหลาย ทั้งยังมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เราเชื่อเสมอว่าตะแกรงเหล็ก ไวร์เมชคุณภาพสูงของ T.P.S นั้น จะเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าให้เศรษฐกิจ และสังคมไทย พร้อมยังเป็นการสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งให้แก่องค์กรได้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน