วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช ที่ขับเคลื่อนด้วย คุณภาพ และบริการควบคู่คุณธรรม”

พันธกิจ
“ส่งมอบสินค้า และบริการอย่างมีคุณภาพ โดยสร้างความน่าเชื่อถือที่ดี เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการปฏิบัติภารกิจให้ได้เกินความคาดหวังของลูกค้า พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านบุคลากร และกระบวนการผลิต อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน”